1. Uvodne odredbe

1.1. Politikom privatnosti se reguliše koji se podaci o ličnosti posetioca Sajta prikupljaju, obrađuju, koliko dugo se čuvaju, pouke o pravima lica čiji se podaci obrađuju, kao i procedure u slučaju incidenata, a sve kako je dalje u tekstu definisano.

1.2. Politika privatnosti se ne odnosi na delatnost Organizacije, već isljučivo na Posetioce Sajta.

1.3. Autor sadržaja na Sajtu se obavezuje da će čuvati privatnost svih Posetilaca, da će prikupljati samo podatke neophodne za ispunjavanje svrhe poslovanja Organizacije, a sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima, Politikom privatnosti i Zakonom, a koji se pojavljuje u svojstvu Rukovaoca podacima.

1.4. Pre korišćenja i čitanja sadržaja Sajta Posetilac potvrđuje da je pročitao, razumeo i prihvatio Politiku privatnosti koja se nalazi na stranici
kornhol-rs /politika-privatnosti, kao i da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka, kako je Politikom privatnosti propisano.

1.5. Autor sadržaja na Sajtu je Kornhol organizacija.

1.6. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila ovog dokumenta, pri čemu u slučaju različitih rešenja, odredbe pomenutog Zakona imaju prednost.

2. Pojmovnik

2.1. Pojmovi koji se koriste u Politici privatnosti:

 • „Politika privatnosti“ – politika privatnosti Sajta
 • „Sajt” – kornhol.rs;
 • „Rukovalac / Organizacija / Kornhol organizacija” – Kornhol doo Beograd;
 • „Posetilac / Posetioci” – lice koje poseti Sajt, za potrebe informisanja, pregleda i naručivanja robe, kao i uvida u kontakt podatke Organizacije;
 • „Zakon” – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018);
 • „GDPR” – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
 • „Pristanak” je svako izražavanje volje Posetioca kojom se dobrovoljno i jasno daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • „Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti, bilo direktno ili indirektno, na osnovu neke oznake identiteta, kao što su ime, prezime, JMBG, podatak o lokaciji, odnosno nekog obeležja fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta nekog lica;
 • „Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima o ličnosti Posetioca, koji se baziraju na prikupljaju, sortiranju, deponovanju, obelodanjivanju, prenosu, umnožavanju, brisanju, menjanjem, kao i širenju na drugi način;
 • „Obrađivač” je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da obrađuje podatke o ličnosti Posetioca, njegovo ime i za njegov račun;
 • „Treće lice” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koje nije Posetilac, Rukovalac niti Obrađivač;
 • „Nadležni organi” su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i javne i nacionalne bezbednosti, kao i pravno lice koje je za nabrojane poslove ovlašćeno zakonom;
 • „Poverenik ili Nadzorni organ” je nezavisan i samostalni organ vlasti imenovan po osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

3. Ko je rukovalac podacima o ličnosti?

3.1. Rukovalac podacima je Kornhol organizacija.

3.2. Rukovalac odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Posetioca, na način i u obimu kako je propisano Politikom privatnosti.

3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti da to predoči Posetiocu, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Posetioca.

4. Podaci Posetioca koji se prikupljaju i obrađuju

4.1. Rukovalac može da prikuplja i obrađuje sledeće podatke Posetioca: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu.

4.2. Rukovalac ne vrši obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

5. Svrha i obnov obrade

5.1. Podatke Posetioca Rukovalac obrađuje:

 • na osnovu potrebe za ostvarivanjem legitimnih interesa Posetioca ili Rukovaoca, u smislu člana 12, stava 1, tačke 6 Zakona;
 • po drugim uslovima predviđenim Zakonom prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Posetioca.

5.2. Obradu podataka Posetioca Rukovalac vrši u svrhe:

 • ispunjavanja legitimnih interesa Posetioca, koji dolaskom na Sajt i odabirom stranica za čitanje i informisanje, ima interes i potrebu za dobijanjem informacija koje se nude na Sajtu;
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Posetioca, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog čuvanja i njihovu dostupnost.

6. Pristanak

6.1. Ukoliko se pojavi potreba za obradom podataka čiji je osnov Pristanak, isti će biti dat od strane Posetioca u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog će biti opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

6.2. Posetilac ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku, s tim što predmetno povlačenje ne utiče na dopuštenost prethodne obrade.

7. Prava Posetioca po osnovu zaštite podataka o ličnosti

7.1. Posetilac ima pravo da bude informisan, ima pravo na pristup informacijama tako što će na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na svoj zahtev biti informisan o Rukovaocu, svrsi obrade, osnovu obrade, postojanju legitimnog interesa, trećim licima kojima se omogućava pristup podacima, eventualnim izvozom podataka u treću zemlju, roku čuvanja podataka, postojanju prava na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, pravu na prenosivost, pravu na prigovor i pravu na pritužbu. Na ovaj zahtev Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, odnosno u roku od 90 dana u skladu sa zakonom ukoliko postoje razlozi za produženje.

7.2. Pravo na ispravku, ukoliko podaci koje ima Rukovalac nisu tačni.

7.3. Pravo na brisanje u slučaju da su ispunjeni zakonski uslovi u pogledu prestanka neophodnosti posedovanja podataka za ispunjenje svrhe, opoziva pristanka, podnošenja prigovora na obradu, brisanje nalaže zakon ili ukoliko je obrada bila nezakonita.

7.4. Pravo na ograničavanje obrade – kao i u slučaju brisanja, Posetilac može tražiti ograničenje obrade.

7.5. Pravo na prenosivost podataka drugom Rukovaocu ukoliko je obrada vršena na osnovu pristanka ili ugovora.

7.6. Pravo na prigovor Rukovaocu, u skladu sa zakonom, kada Rukovalac mora obustaviti obradu osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama Posetioca ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

8. Bezbednost podataka

8.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Posetioca.

8.2. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

9. Postupak u slučaju ugroženosti zaštite podataka

9.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 9, Rukovalac će preduzeti neophodne mere koje mu nalaže zakon u smislu obaveštavanja Poverenika i Posetioca ako je primenljivo, kao i zaštite.

9.2. U slučaju povrede podataka, Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Posetioca obavesti Poverenika odmah ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

9.3. Obaveštenje Rukovaoca Povereniku i Posetiocu moraju sadržati najmanje opis povrede, vrste i broj podataka koji su ugroženi kao i približan broj Posetilaca čiji su podaci izloženi, ime i kontakt lica od koga se mogu dobiti informacija, opis mogućih posledica i preduzetih bezbednosnih radnji.

9.4. Rukovalac nije dužan da pruži obaveštenja iz člana 9.3. ukoliko je već preduzeo mere zaštite, ako bi obaveštavanje predstavljalo nesrazmerno veliki trošak vremena i novca ali ako je obaveštenje izvršio putem drugih sredstava informisanja uključujući i Sajt.

10. Poverenik / Nadzorni organ

10.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na (+381) 011 3408 900.

10.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

11. Kontakt podaci Rukovaoca

11.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Posetioca iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Posetilac se može obratiti Rukovaocu na imejl adresu info@kornhol.rs.

12. Završne odredbe

12.1. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na ovoj stranici.

13. Pravo koje se primenjuje i sudska nadležnost

13.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Posetioca, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

13.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom te države.

Saglasnost

Posetom na naš Sajt i korišćenjem istog automatski ste saglasni sa našom politikom privatnosti i uslovima korišćenja.

Kolačići

Moguće je da će se sačuvati kolačić na vašem uređaju kada posetite Sajt. Kolačići se postavljaju od strane Google Analitike i koristimo ih isključivo za potrebe analize, odnosno za obradu podataka o korišćenju sajta sa ciljem poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačiće možete u svakom trenutku obrisati sa svog uređaja putem opcija koje nudi vaš pretraživač.

Embedovani sadržaj sa drugih sajtova

Članci na ovom sajtu mogu sadržati embedovani sadržaj (video materijal, slike, članke, itd.). Embedovani sadržaj sa drugih sajtova se ponaša na isti način kao da ste ga posetili diretno na izvornom sajtu. Ovi sajtovi mogu sakupljati podatke o vama, koristiti svoje kolačiće, embedovati third-party praćenje i pratiti vašu interakciju sa tim embedovanim sadržajem, uključujući vašu interakciju sa embedovanim sadržajem ukoliko imate nalog na tom sajtu i ukoliko ste ulogovani. Ne možemo ni koji način kontrolisati ove aktivnosti te stoga ne snosimo nikakvu odgovornost za aktivnosti koje drugi sajtovi mogu imati u vezi sa pomenutim praćenjem i interakcijom sa njihovim sadržajem na našem sajtu.

Lični podaci i deljenje

Obavezujemo se na privatnost vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhu interakcije sa Sajtom. Nijedan podatak (bilo lični ili ne) koji dobijemo putem našeg Sajta ne delimo ni sa kim niti prodajemo ikome. Vaši podaci se koriste isključivo za potrebe prodaje ili komunikacije sa vama lično.

Koliko dugo čuvamo podatke

Podatke koje dobijemo čuvamo dokle god ne zatražite od nas da ih obrišemo, a sve u svrhu lakše komunikacije ukoliko ponovo stupimo u kontakt (npr. radi lakše provere ili pronalaska podataka prodaje).

Kakva prava imate nad svojim podacima koje čuvamo

Ukoliko ste nam u bilo kom trenutku ostaviti svoje lične podatke (npr. prilikom kupovine ili izdavanja opreme), imate pravo da tražite eksportovani fajl sa svim podacima koje smo sačuvali o vama. Takođe možete zatražiti da sve lične podatke o vama trajno obrišemo. Ovo ne podrazumeva podatke koje smo obavezani da čuvamo iz administrativnih, zakonskih, pravnih ili bezbednosnih razloga.

Komentari na Sajtu

Komentari posetilaca, ukoliko su dozvoljeni, mogu biti proveravani od strane servisa automatizovane spam detekcije.